ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មទំនិញរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ចុងក្រោយ

តម្លៃគិតជាពាន់ដុល្លារ

ការបោះពុម្ពផ្សាយ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
ចំណងជើង
ការិយបរិច្ឆេទ
ជំនាន់
ទាញយក